Handreikingen

Hieronder staan handige lijsten, Siméa-handreikingen en andere documenten.

Handreikingen

Handreiking beeldvorming auditieve beperking
Deze handreiking helpt een beeld te krijgen hoe het is als je doof of slechthorend bent. Vijf veel gestelde vragen worden beantwoord. Daarnaast wordt de rol van het audiologisch centrum en de rol van de reguliere school bij het aanvragen van een arrangement kort beschreven.

Handreiking Selectief Mutisme
Deze handreiking licht toe waarom bij Selectief mutisme of spreekangst de behandeling allereerst binnen de begeleiding van angst- en gedragsproblemen thuis hoort.

Handreiking Communicatieve Redzaamheid
Deze handreiking biedt handvatten voor de beschrijving van taal- en communicatiegedrag (de communicatieve redzaamheid) van een leerling.

Handreiking TOS bij meertaligheid
Een onderwijsarrangement kan volgens de Toelaatbaarheidsbepaling worden toegekend aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is daarom belangrijk om een TOS te onderscheiden van een achterstand in de tweede taal. Dit vraagt om zorgvuldige diagnostiek en het in kaart brengen van alle factoren die van invloed zijn op de spraak-/taalontwikkeling van de leerling. Zie ook de bijlagen:

Overige

Overzicht referentieniveaus TOS en Nederlands
Ondersteuning van leerlingen/studenten t.a.v de referentieniveaus voor het vak Nederlands.

Website Ondersteunende Communicatie

Vragenlijst signaleren van taal- en of spraakproblemen
Voor leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, leeftijd 4 t/m 6 jaar.

Vormen van co-teaching

meisje hand