Toetsen en examens

Bij toetsen en examens zijn voor leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben aanpassingen mogelijk. Dat kan bij bijvoorbeeld de CITO-toets in het basisonderwijs en ook voor toetsen en examens in het (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zo kun je in een vroeg stadium noodzakelijke aanpassingen inventariseren, deze schriftelijk vastleggen en aanvragen bij de examencommissie.

Basisonderwijs

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen voor deze leerling?
Het document 'Richtlijnen voor toetsafname bij slechthorende en dove leerlingen' geeft leerkrachten handvatten om toetsing te standaardiseren en om informatie uit toetsen beter te gebruiken voor het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van de leerling. Siméa, Sprong Vooruit, een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het veld en het Cito hebben dit samen opgesteld.

Cito Wegwijzer toetsgebruik specifieke onderwijsbehoeften
Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoals TOS
Ga naar blz. 23 voor TOS

Voortgezet onderwijs

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen en examens voor deze leerling?
Het document 'Aanpassingen Toetsen en Examens' geeft een overzicht van de mogelijke aanpassingen bij leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Lees de inleiding voor de noodzakelijke stappen. Dit document is te gebruiken in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Klik op het overzicht hieronder.

Hoe toets je de mondelinge vaardigheden van dove en slechthorende leerlingen?
Voor zowel het vak Nederlands als voor de Moderne Vreemde Talen is een handreiking beschikbaar. Hier staan suggesties en adviezen voor het inrichten van de schoolexamens. De handreikingen staan hieronder.

Mondelinge taalvaardigheid Nederlands voor leerlingen met een auditieve beperking
Hoe richt je de schoolexamens Nederlands in? In deze handreiking staan suggesties en adviezen.
Ga naar de handreiking
Mondelinge taalvaardigheid MVT voor leerlingen met een auditieve beperking
Hoe richt je de schoolexamens in voor Moderne Vreemde Talen? Hier vindt u een aanvulling op de handreikingen schoolexamens VO.
Bekijk de handreiking
Aanpassingen toetsen en Examens in het vo
Welke aanpassingen bij toetsen en examens zijn er nodig bij deze leerling? Wat is er wettelijk mogelijk?
Bekijk het overzicht

Middelbaar beroepsonderwijs

Welke aanpassingen zijn er nodig bij toetsen en examens voor deze student?
Het document 'Aanpassingen Toetsen en Examens' geeft een overzicht van de mogelijke aanpassingen bij studenten die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Lees de inleiding voor de noodzakelijke stappen

Aanpassingen toetsen en examens in het mbo
Welke aanpassingen bij toetsen en examens zijn er nodig bij deze student? Wat is er wettelijk mogelijk?
Bekijk het overzicht
Toetsen van luister-, spreek- en gespreksvaardigheid en studenten met een auditieve beperking
Hoe toets je bij dove en (ernstig) slechthorende studenten de luister-, spreek- en gespreksvaardigheid? Zonder dat dit het niveau van het examen en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsing aantast?
Bekijk de handreiking